top of page

אפליקציה חדשה העוזרת לכל תושב לבצע מעקב אחר צריכות המים של הבית שבו הוא גר

התקנת אפליקציה pro Read Your Meter קריאת מים לנייד


1. מס' הצרכן הוא מספר זהות המופיע בראש השובר –

2. מס' מונה -

3. . מס ' הנכס -

תאגיד –קולחי גולן


את הפרטים ניתן לראות בשובר הארנונה


הודעה לתושבים – שירותים בקליק


שירות מערכת "תיק תושב" מאפשר לכם לצפות בשקיפות מלאה במידע הקיים במערכת המועצה בנושא חשבונות הארנונה, המים, חינוך, ביוב והשמירה שלכם.


בתיק התושב תוכלו לעקוב אחר החיובים שלכם, לראות את גודל הנכס שלכם, ועוד

הלינק מצורף כאן מטה


https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/login?rshut=107


בכבוד רב,

יוספה אדרי

מועצה אזורית גולן מח' גביה

טל' 04-6969754

פקס 15346677096

40 views0 comments
bottom of page