top of page

שירות מערכת "תיק תושב" מועצה אזורית גולן

החל משבוע הבא עולה תיק תושב חדש, כניסה דרך אתר המעוצה

הודעה לתושבים – שירותים בקליק

שירות מערכת "תיק תושב" מאפשר לכם לצפות בשקיפות מלאה במידע הקיים במערכת המועצה בנושא חשבונות הארנונה, המים, חינוך, ביוב והשמירה שלכם.

בתיק התושב תוכלו לעקוב אחר החיובים שלכם, לראות את גודל הנכס שלכם, ועוד

הלינק מצורף כאן מטה

https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/login?rshut=107

בכבוד רב,

גולפייגן אלונה

מח' גביה, מועצה אזורית גולן

טל' 04-6969755

פקס 15346677096

4 views0 comments
bottom of page