top of page

תרגיל צבאי

תושבים שימו לב,

בשבוע הבא *בתאריך 3.11* בשעה 10:45 יתקיים תרגיל ארצי בו תופעל התרעה במשך 15 שניות בישובים:

גשור, נאות גולן, גבעת יואב, בני יהודה, כפר חרוב, מבוא חמה, ושני מחנות צבאיים: מחנה זעורה ומחנה יואב.

3 views0 comments
bottom of page